Van idee naar impact – succesvol brainstormen met 500+ deelnemers

Gebaseerd op onze ervaringen met brainstormsessies met een groot aantal deelnemers hebben we enkele belangrijke stappen vastgesteld. Want gezamenlijk met 500+ deelnemers brainstormen en uiteindelijk, gebaseerd op de meningen en ideeën van alle betrokkenen, komen tot enkele uitgewerkte ideeën die door zo goed als alle deelnemers gedragen worden, is bijna een kunst te noemen!

Collectieve brainstorm
Het proces van collectieve brainstormen doorloopt altijd enkele kenmerkende stappen.  En niet onbelangrijk wanneer meerdere belangen meespelen, een onafhankelijk procesbegeleider zorgt ervoor dat objectiviteit gewaarborgd blijft. Met deze vijf stappen is van ruim 1200 ideeën toe te werken naar enkele concrete ideeën:

  1. Online enquête voor het globaal ophalen wat er leeft onder de deelnemers
  2. Analyse en clustering van de ideeën en meningen verzameld via de enquête
  3. Brainstormsessie(s) op locatie met alle deelnemers
  4. Uitwerken van de ideeën en suggesties naar volwaardige ideeën
  5. Een ‘get smart’ fase en concretiseren van de belangrijkste ideeën

Stap 1: Online enquête
Deze stap is zowel voor de procesbegeleider als voor de deelnemers zeer relevant. Deelnemers komen alvast in de juiste mindset en kunnen hun eerste gedachtes, ideeën en meningen kwijt. Als procesbegeleider weet je vooraf aan de daadwerkelijke brainstormrondes op locatie wat er speelt, welke thema’s het relevants zijn en waar eventuele onvrede zit.

Stap 2: Analyse en clustering
Zo’n eerste ophaalronde via een enquête levert vaak een groot aantal responses op, waar veel ‘dubbelingen’ in voorkomen. Een belangrijke tussenstap is dan ook om alle antwoorden te clusteren en te ontdubbelen. Vervolgens kunnen op basis hiervan onderliggende thema’s worden geformuleerd. Door alle ideeën te clusteren in de Spilter software, wordt eenvoudig zichtbaar welke idee-stromingen het vaakst genoemd zijn. Hier kunnen thema’s uit worden gedistilleerd die als uitgangspunt dienen tijdens de fysieke brainstormsessie(s).

Stap 3 & 4: Brainstormsessie(s) en uitwerken naar volwaardige ideeën
Tijdens de brainstormsessie(s) op locatie vragen we alle deelnemers om individueel bij tenminste twee van de vijf thema’s mee te denken en ideeën te delen. Alle input is voor iedere deelnemer zichtbaar, middels een groot scherm en op hun eigen device. Start eerst met een gesloten ronde, waarin iedereen input kan leveren. Toon vervolgens alle ingegeven ideeën zodat deze als inspiratie dienen voor een tweede ronde. Laat deelnemers zich vervolgens samenvoegen in kleine groepjes (bijvoorbeeld per thema) om zo de door hun gekozen beste ideeën van een verdere uitwerking te voorzien.

Get smart fase
Met de uitgewerkte ideeën is het zaak om wederom met een kleinere groep aan de slag te gaan. Zij zullen onderzoek doen naar de haalbaarheid, mogelijkheden en kosten van de ideeën. Het is hierbij van belang dat zij zich onafhankelijk opstellen en eigen meningen buitenwegen laten. Het gaat in deze fase absoluut om kennis vergaren rondom de uitgewerkte ideeën. Vervolgens schrijven zij op basis van alle informatie bijvoorbeeld drie ideeën van A tot Z uit en presenteren dit aan de gehele groep.

Door voor alle fases de Spilter software in te zetten, is elke stap volledig transparant en zijn de uiteindelijke ideeën altijd terug te herleiden naar de voorafgaande sessies. Hierdoor is het draagvlak voor het resultaat vele malen groter dan bij niet-digitale brainstormsessies.

Verder lezen...

Spilter 5 is een logisch vervolg op Spilter 4. De belangrijkste vernieuwing binnen Spilter 5 is het Dashboard waarbij u data uit sessies kunt vergelijken en visualiseren met widgets. Hierdoor biedt uw data direct meerwaarde voor uw organisatie of opdrachtgever.

Standalone Spiltersessies?
Veel facilitators gebruiken Spilter in de klassieke Versnellingskamer opzet. Kennis en meningen van een groep worden zeer effectief en efficiënt verwerkt door deze te inventariseren, categoriseren en prioriteren. Voor u biedt Spilter 5 bijvoorbeeld een sessiewidget waarin actieve en inactieve sessies zichtbaar zijn. Maar ook een overzicht van alle Spiltergebruikers, een contactenlijst inclusief gegevens, toegang tot antwoorden op alle veel gestelde vragen over de Spiltersoftware en de video’s met betrekking tot de bediening van Spilter. Kortom alle gegevens benodigd voor een goedlopende Spiltersessie, direct zichtbaar op het vernieuwde homescherm.

Of ben je onderdeel van iets groters?
Wanneer Spilter gebruikt wordt in programmatische- of projectvorm dan biedt Spilter 5 meer waarde. In het geval van bijvoorbeeld een medewerkerstevredenheid-onderzoek kunnen besluiten en verbeteringen vergeleken en gevisualiseerd worden: direct in Spilter 5. Het Spilterwidget toont de actuele data uit de sessie(s), waardoor overzicht en de mogelijkheid tot sturing ontstaat. Dit vergroot uw betrokkenheid bij het programma of het project.

Of kijk je met name naar de besluitvorming en uitvoering?
Voor deze toepassing nemen bedrijven of instellingen besluiten die er toe doen. Als voorbeeld een provincie die grote energie-intensieve bedrijven wil ondersteunen in de transformatie naar duurzaam energieverbruik. Besluitvorming dient weloverwogen tot stand te komen en de uitvoering tot in detail gerealiseerd. Het is zeer aannemelijk dat dit programma bestaat uit verschillende projecten. Deze lopen tegelijkertijd en zijn onderling verbonden. Spilterwidgets zorgen hier voor het overzicht en noodzakelijk inzicht.

Spilterwidgets die er toe doen
Spilter helpt u bij het ontwerpen en ontwikkelen van de benodigde widgets, zodat alle informatie – bijvoorbeeld KPI’s en Balanced Scorecards – direct zichtbaar is in een overzichtelijk dashboard. De combinatie van Spiltersoftware en dienstverlening zorgt dus voor optimale programmavoering, besluitvorming en uitvoering zodanig dat de gewenste resultaten behaald worden.

Verder lezen...

Risicoanalyse: brede of smalle inventarisatie

Ik ben Lex van der Loo en heb tot eind 2018 gewerkt bij I-Interim Rijk (IIR). De IIR is een pool van programma- en interimmanagers bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar we ons voornamelijk met ICT- en organisatievraagstukken bezighouden. We worden uitgeleend aan andere ministeries om leuke en lastige klussen op te knappen. Ik heb de laatste jaren veel gebruik gemaakt van Spilter in allerlei workshops binnen de overheid. Spilter heb ik geïntroduceerd bij IIR en een groepje collega’s werkt van tijd tot tijd met Spilter. Inmiddels ben ik met pensioen bij het ministerie maar nog wel werkzaam als ZZP-er met mijn bedrijf Van der Loo-Consulting.

De afgelopen jaren heb ik risicoanalyses met Spilter uitgevoerd bij verschillende overheidsprojecten en -programma’s. Die bijeenkomsten waren vaak de eerste gestructureerde stappen om risicomanagement op een hoger plan te brengen. In een aantal gevallen was er wel door een enkeling in het project een eerste risico-inventarisatie gedaan; een eerste beeld van één medewerker. Van professioneel risicomanagement was meestal (nog) geen sprake.

Mijn aanpak bestaat uit de volgende stappen:

  • Enkele startgesprekken met de projectmanager (de senior responsable owner (SRO)) en een paar mensen uit zijn directe omgeving;
  • Gevolgd door een voorstel voor de aanpak;
  • Soms is het nodig om een stakeholderanalyse uit te voeren, mede om te bepalen wie betrokken worden bij de initiële risicoanalyse;
  • Dan in elk geval twee bijeenkomsten: een bijeenkomst om de risico’s in beeld te brengen en te classificeren en een bijeenkomst om maatregelen te bedenken. Ik splits die bijeenkomsten bij voorkeur, omdat de mind-set van de deelnemers anders is.
  • Tot slot na de bijeenkomsten steevast een schriftelijke rapportage die ik dan vaak met de opdrachtgever bespreek. Vaak is dan ook iemand aangewezen die in het project verantwoordelijk wordt voor het risicomanagement.

In de voorbereidingsfase sondeer ik bij de SRO wat de dominante opvatting is over het managen van risico’s. Bij veel overheidsorganisaties was dat in het verleden bijna altijd: risico-mijden. Daar komt echter onder invloed van modern leiderschap een kentering in! Ik beschrijf twee varianten:

  1. In het eerste geval is de reflex van de SRO: “Ik wil ALLE risico’s in kaart hebben en afgewogen en voorzien van maatregelen.” (variant 1)
  2. In het tweede geval vindt een zakelijke afweging plaats. De SRO wil dan: “de BELANGRIJKSTE risico’s in beeld hebben en mijn organisatie in een zodanige stand dat we snel kunnen reageren op onvoorzienbare gebeurtenissen.” (variant 2)

 

Hoe zien nu de typische bijeenkomsten er in die twee gevallen uit?

Variant 1: Traditioneel worden bij variant één in een eerste ronde alle denkbare risico’s in beeld gebracht. Vaak meteen gecategoriseerd. Na de inventarisatie volgt steevast een ronde om al die risico’s met de deelnemers te delen. Dat is van belang om ervoor te zorgen dat de beelden over de mogelijke risico’s convergeren. Dat kost meestal veel tijd en vraagt naast enige behendigheid van de facilitator ook een behoorlijk uithoudingsvermogen van de deelnemers. Voordeel hiervan is dat bij de meeste deelnemers vanaf dat moment ook de meeste risico’s wel min of meer in beeld zijn. Voordeel is ook dat alle deelnemers al “hun eieren kwijt kunnen”. Dat is inherent aan de voorbereidingsinstructie aan de deelnemers: “Bedenk mogelijke risico’s die tijdens het project kunnen optreden”.

Na de uitwisseling van de ingevoerde risico’s, worden de risico’s gescoord op kans en impact. Vervolgens wordt gekeken naar kans x impact van hoog naar laag. Dan wordt aan de hand van de spreiding in de scores gesproken over de uiteenlopende beelden die de deelnemers hebben over kans en impact. Doordat veel risico’s besproken worden, blijven de discussies soms wat “aan de oppervlakte”. De SRO wil doorgaans alle (zo veel mogelijk) risico’s bespreken.

Variant 2: In het tweede geval is de instructie aan de deelnemers: “Bedenk maximaal twee grote risico’s die tijdens het project kunnen optreden.” Tijdens de bijeenkomst wordt in een eerste ronde gevraagd om het grootste risico van de twee. Doordat het aantal te bespreken risico’s nu veel kleiner is dan bij variant één is er meer tijd om beelden te delen met de deelnemers en is de diepgang in de discussie ook vaak wat groter.

Na zo’n eerste rond kunnen de deelnemers dan desgewenst in de tweede ronde nog hun tweede grote risico opgeven en herhalen we dezelfde procedure. Mijn ervaring is dat mensen soms op basis van de eerste discussie hun aanvankelijk tweede risico niet meer melden. Na deze twee ronden worden ook hier de risico’s gescoord op kans en impact. De uitkomsten in beide varianten zijn in een tweede sessie voorzien van mitigerende maatregelen.

De vervolgacties in beide varianten zullen gericht zijn op het “in place” krijgen van risicomanagement passend bij de bedrijfscultuur.

Belangrijkste verschillen

In variant 1 ligt de nadruk op prioritering en het periodiek nauwgezet bijwerken van de (meestal) lange lijst van potentiële risico’s en bijbehorende maatregelen. In het project zal deze risicomanager (als rol of als functie, afhankelijk van de omvang van het project) zich vooral moeten richten op het periodiek opnieuw uitvoeren van de brede risicoanalyse (gevoed door de reeds in beheer zijnde risico’s). Deze aanpak hoort bij een organisatie die vooral risicomijdend wil/moet opereren. Ook past hierbij een periodieke rapportage over de status van verschillende risico’s.

In variant 2 ligt de nadruk op het wendbaar houden van de organisatie. De risicomanager moet ervoor zorgen dat de projectorganisatie snel kan schakelen als zich een onvoorzien risico voordoet. De projectmanager moet ervoor zorgen dat de omgeving van het project en vooral de SRO begrijpt hoe risicomanagement hier zijn plaats krijgt. Leidraad hierbij is een beeld dat niet alles te voorzien valt, maar dat je wel klaar kunt zijn om onmiddellijk en gepast op te treden als zich een risico feitelijk voordoet. De risicomanager zal ook hier periodiek opnieuw een risico-inventarisatie moeten uitvoeren.

Als je vaak een risicoanalyse van de variant 1 hebt uitgevoerd is het een leuke uitdaging om – als dat past in de cultuur van de organisatie – eens een variant 2 uit te proberen. Echter altijd in overeenstemming met je opdrachtgever. En met Spilter gaat het aan die kant van de ondersteuning gelukkig nooit mis.

Wil je een keer van gedachten wisselen? 0655887044

Lex van der Loo

Wielstraat 71
6658 BC Beneden Leeuwen
loo@xs4all.nl

Verder lezen...

Strategic Prototyping

Door Mariette van Muijen van ILUMY

Tips geven of tips laten geven
Live, in sessies, zou ik zelf niet snel tips geven. Ik geloof in het potentieel van de groep. Er is zoveel kennis, zoveel ervaring, zoveel denkvermogen in groepen. Als facilitator stel ik liever vragen om dat boven water te krijgen. De kunst is om deelnemers zelf te laten vertellen wat er op het puntje van je facilitatorstong ligt. Dat geweldige idee. Die waarschuwing. Dat typerende voorbeeld waar de kranten net bol van staan.

Prototype je bewijs
Deelnemers komen vaak een sessie binnen met de verwachting te gaan luisteren naar 'de expert'. Gaan automatisch zitten op een stoel. Wachten tot 'het' begint. Dat patroon is natuurlijk ingesleten van jongs af aan. Als je iets wilt leren ben je stil. Luister je. Als je de beurt krijgt geef je antwoord. Zo ging het op school. En mensen willen graag 'bewijs' van een aanpak, van een theorie, van een innovatie. Zeker weten dat het werkt. Dat de investering het waard is. Niks zo erg als weggegooid geld. Of een deuk in je imago. Toch?

Maar is dat bewijs eigenlijk wel te geven? Is er een garantie voor succes?

Nee, geen garanties. Ook al heb je nog zoveel meetings. Schrijf je nog zo'n omvangrijk business plan. Al onderbouw je je theorie met allerlei slim uitziende modelletjes.

Als we willen dat mensen in onze razendsnel veranderende wereld mee blijven doen, nieuwsgierig, vol vertrouwen en kansen benuttend - en niet blijven wachten op bewijs wat toch niet komt - dan hebben we als facilitator de schone taak hen in elke sessie een beetje meer op weg te helpen. Wat het onderwerp van je sessie ook is. Wie de deelnemers ook zijn. In welke context ook.

We willen ze leren:

  • te handelen vanuit purpose, vanuit 'je bedoeling'
  • denkpatronen herkennen en kunnen omzeilen
  • omgaan met verandering, denken in mogelijkheden
  • durven experimenteren, ideeën durven delen
  • ideeën tastbaar maken en testen in de praktijk
  • inzichten delen en learnings verwerken

Bij ILUMY noemen we dat 'prototyping': doen, gaan, uitproberen! En ook: snel falen, niet te lang blijven aanmodderen. Doorgaan! Dat levert behalve een prototype veel energie en samenwerk-pret op én een innovatieve mindset.

Een prototype kan van alles zijn. Zo prototypten we een platform voor patiëntgegevens waarbij de patiënt in de lead is, een washand om veilig te douchen met een baby, een app voor inwoners van Vietnam om beter voorbereid te zijn op overstromingen, nieuwe services voor bezoekers van Schiphol, en nog veel meer.

Maar ook in elke sessie probeer ik onze prototype principes toe te passen.

Prototyping start met purpose
Ik start met "purpose", met de 'why'. Als iemand niet intrinsiek voelt waarom er een stap gezet moet worden heeft het geen zin om verder te gaan. Dan gaat het zowel om de purpose van de organisatie als die van jezelf. Niet altijd een vanzelfsprekende match. En niet zelden komt dat in je sessie pas aan het licht. Het delen en erkennen van de purpose schept direct verbinding. Als het goed is heb je daar bij het ontwerpen van je programma al rekening mee gehouden. Aan het einde zou je deze relatie nog direct kunnen benoemen. Je zult zien dat elk programma onderdeel daardoor meer verdieping krijgt, zelfs als je deze niet expliciet benoemt.

Maak tastbaar en testbaar
Het programma hou ik interactief en creatief. Om het anders denken te stimuleren. Om een ontspannen sfeer te creëren. Laagdrempelig. Een sfeer waarin mensen durven dromen en delen. Waarin gelachen wordt. Liever geen sprekers maar zo veel mogelijk zelf aan de slag. Samen. Doen en maken. Visualiseren. Schetsen, knutselen, bouwen. Het hoeft allemaal niet perfect als een idee maar tot leven komt.

Lukt je om tastbaar te maken wat zich in hoofden afspeelt? Je ziet hoe alles helder wordt. Hoeveel soepeler een gesprek loopt. Zorg dat je voldoende inspirerende middelen en materialen aanbiedt. En hou de sfeer ongedwongen. Dat geeft vertrouwen en enthousiasme. Iedereen kan het!

Inspiratie nodig? Kijk om je heen, van afval tot tekenspullen, van woorden tot plaatjes en van speelgoed (lego!) tot fooddesign, alles is bruikbaar. Meer weten over visualisatie? Lees dan de geweldige boeken van David Sibbet of gebruik de visual templates van zijn bedrijf The Grove www.grove.com/products.php.

Idealiter is bij een sessie de doelgroep aanwezig. Of kun je die een rol geven. Door levensgrote personas. Of een filmpje. Of door een directe connectie via social media. Maar testen kan ook met de groep zelf. Reacties peilen. Kijken of het werkt. Samen verder denken. Ideeën verrijken. Reflecteren.

Faciliteren is een feestje
Als ik dan toch een tip mag geven over je rol als facilitator: maak het leuk voor jezelf!

Zorg dat je in ieder geval zelf een leuke tijd hebt. Stel je voor dat je een feestje geeft en dat je een geweldig programma hebt bedacht. Dat het je vrienden zijn die daar voor je zitten, die je gaat verrassen. Je kan eigenlijk niet wachten om te beginnen. Natuurlijk kan er wat mis gaan en je weet al dat het sowieso anders gaat lopen dan je had bedacht. Maar hee, het zijn je vrienden, die vinden dat niet erg. Hou het relaxed. Gebruik humor. Wees authentiek. Eerlijk als iets anders loopt dan gepland. Deel je gevoel. Maar hou het luchtig. Ik geloof dat mensen in de allereerste plaats een leuke dag willen hebben. En gefaciliteerd willen worden door iemand die ze sympathiek vinden. Dus hou in gedachten:

Have fun!

Als creative consultant helpt Mariette van Muijen kansen spotten, ideeën snel tastbaar en testbaar maken en organisaties enthousiasmeren om innovative playgrounds te worden. Met een geweldig team makers – denkers, designers en developers - om zich heen is geen idee te gek om tot leven te wekken. Meer weten over Strategic Prototyping of ILUMY? Kijk op www.ilumy.com

Leuk artikel? Blijf op de hoogte door u aan te melden voor de Spilter nieuwsbrief. Deze wordt vier keer per jaar verstuurd en bevat tips, gastblogs en meer!    Verder lezen...

    Duurzaam beslissingen nemen: een slim besluit met positieve gevolgen

    Denken, en oordelen en beslissen zijn sinds Descartes (‘Cogito ergo sum’) drastisch veranderd. Zijn homo rationalis, de mens die goed geïnformeerd weloverwogen besluiten zou nemen, bleek in werkelijkheid de labiele helft van zijn tweelingbroer, de homo economicus, die zich in beslissingen sterk liet leiden door emoties zoals hebzucht en angst.

    Ook onze beperkte capaciteit om informatie te verwerken speelt ons parten in het nemen van beslissingen. De capaciteit die nodig is om iedere beslissing te optimaliseren overstijgt onze cognitieve capaciteit met vele grootteorden. Daarnaast is het aantal beslissingen dat de moderne kantoorbewoner moet nemen met factoren gestegen. Deze neemt beslissingen dan ook pragmatisch, veelal met de op dat moment beschikbare informatie, tijd en middelen. Satisficing, een samenvoeging van satisfy en suffice noemde Nobel prijswinnaar Herbert Simon dat in 1956.

    Toch is zo’n ‘goed genoeg’ beslissing lang niet altijd goed genoeg. Wanneer iedere belanghebbende (stakeholder) zich gehoord wil voelen en een stem wil hebben bijvoorbeeld. Of in het geval alle informatie gelijkelijk van belang kan zijn, bijvoorbeeld in het geval van complexe projecten. Of wanneer er sprake is van onvoorziene risico’s zoals in het geval van het ontstaan en het oplossen van de financiële crisis. Omdat veel besluitvorming in groepen plaatsvindt ontstonden in de jaren tachtig, geholpen door de toegenomen beschikbaarheid van computers, de eerste Group Decision Support Systems (GDSS).

    Effect #1 Bestendige groepsbeslissingen van hoge kwaliteit

    Veel van de menselijke beperkingen, zoals cognitieve overbelasting en keuzestress, worden door deze GDSS systemen ondervangen, waarbij de betere systemen een positieve groepsdynamiek teweegbrengen die de kwaliteit en het draagvlak van de beslissing ten goede komen. Een hoge kwaliteit van beslissingen, gepaard aan draagvlak, leidt tot wat we bij Spilter bestendiger beslissingen noemen, d.w.z. beslissingen met een langere levensduur en daardoor duurzamer effecten. Een van die effecten heeft een bijzonder positieve uitstraling op de organisatie.

    Effect #2 Positieve bijdrage aan de reputatie van en het vertrouwen in en van de organisatie

    Wanneer belanghebbenden het gevoel hebben dat een organisatie ethisch en maatschappelijk verantwoord omgaat met het nemen van beslissingen draagt dat positief bij aan de beeldvorming van de organisatie, zijn medewerkers en bestuurders. Met de toenemende behoefte aan inspraak en participatie van burgers, werknemers en andere belanghebbenden en het afnemende vertrouwen in gevestigde instituties, kan een GDSS de organisatie helpen zijn sociale intenties om te zetten in positieve daden.

    Effect #3 Voordeliger beslissen

    Laatst, maar zeker niet het minst, is het feit dat beslissingen, ondersteund door een GDSS, voordeliger zijn.

    Duurzame groepsbeslissingen, genomen met een GDSS, zijn voordeliger omdat de levensduur langer is, de kwaliteit hoger is, het draagvlak groter is, en ze daarom minder vaak hoeven te worden herzien. Tevens verlaagt het gebruik van een goed GDSS de directe en indirecte kosten van de besluitvorming door slim gebruik te maken van digitale technieken zodat beslissingen genomen kunnen worden door mensen op dezelfde tijd, maar op een andere plaats en door een prettig strakke regie van het beslissingsproces.

    Lees hier meer over ons eigen GDSS.

    Leuk artikel? Blijf op de hoogte door u aan te melden voor de Spilter nieuwsbrief. Deze wordt vier keer per jaar verstuurd en bevat tips, gastblogs en meer!      Verder lezen...

      3 projectfases geschikt voor een Versnellingskamer

      Dankzij de vele mogelijkheden van beslissingen nemen binnen een Versnellingskamer is de inzet relevant in diverse fases binnen een project. Ieder moment waarop het projectteam samenkomt en met de input van alle leden een beslissing wil nemen, biedt de Versnellingskamer voordelen. Iedereen draagt (anoniem) bij, elke mening weegt even zwaar en de structuur binnen een Versnellingskamer zorgt voor een focus op de inhoud en sluit afleiding door randzaken uit. In deze drie fases van een project maakt de inzet van een Versnellingskamer echt het verschil. Niet alleen in tijdsbesparing maar ook daadwerkelijk in beter resultaat.

      Projectdoelstellingen bepalen

      Voordelen Versnellingskamer:

      • Draagvlak: Gestructureerd naar breed gedragen doelstellingen
      • Tijdsbesparing: Binnen één dagdeel drie tot vijf concrete doelstellingen
      • Gelijkheid: Ieders belang wordt meegenomen bij de formulering van de doelstellingen

      Gezamenlijk start je met wat iedere betrokkenen belangrijk vindt en werk je toe naar breed gedragen doelstellingen. Daarnaast is tijdens de sessie ruimte voor ieders belang, worden tegenstellingen uitgesproken, denkt men groepsgewijs in oplossingen en komt men gezamenlijk tot de top drie/vijf. Naast het formuleren van doelstellingen levert de sessie de belangrijkste randvoorwaarden voor het behalen van de doelstellingen en de impact van mogelijke scope-wijzigingen op. In het rapport zijn alle stappen om te komen tot de feitelijke doelstellingen overzichtelijk weergegeven. Alle meningen zijn inzichtelijk, waardoor altijd terug te lezen is waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt.

      Stakeholders in kaart brengen

      Voordelen Versnellingskamer:

      • Tijdsbesparing: Vooraf online belanghebbenden en betrokken stakeholders inventariseren
      • Compleet overzicht: Binnen één dagdeel de stakeholders compleet in kaart gebracht
      • Iedereen op de hoogte: Alle projectleden zijn volledig op de hoogte van alle stakeholders, hun belangen en waar rekening mee moet worden gehouden per stakeholder

      Omdat binnen een Versnellingskamer gewerkt wordt met een digitaal systeem, kan de software ook vooraf online worden ingeschakeld om alle projectleden op een eigen moment te laten nadenken over de betrokken stakeholders. Zij kunnen daarnaast op ieder moment stakeholders aanvullen, maar ook inzien welke stakeholders al door andere projectleden zijn ingevoerd. Dit brengt niet alleen tijdsbesparing met zich mee, maar zorgt ook voor een zeer volledig beeld van de stakeholders.

      Projectevaluatie

      Voordelen Versnellingskamer:

      • Iedereen betrekken: Door discussie af te wisselen met digitaal werken, kan iedereen zijn of haar mening kwijt, desgewenst anoniem.
      • Structuur: De structuur ligt vooraf vast in de Versnellingskamersoftware, waardoor randzaken daadwerkelijk randzaken blijven en niet alle tijd vullen tijdens een evaluatie.

      Binnen een Versnellingskamer kunnen alle projectleden rustig hun hart luchten. De software biedt hen de mogelijkheid om anoniem hun meningen te geven. Dit zorgt voor een open en eerlijke projectevaluatie. Men wil graag de successen delen maar ook de onderdelen bespreken die minder soepel zijn verlopen. Binnen een goed ingerichte sessie kan direct een vertaling gemaakt worden naar hoe het in de toekomst beter kan gaan. Zo is elke projectevaluatie niet alleen maar een ‘moetje’ maar levert het ook uitgesproken verbeterpunten op. Die dankzij het karakter van de Versnellingskamer ook door alle projectleden gedragen worden.

      Lees meer over de Versnellingskamer met Spilter.

      Leuk artikel? Blijf op de hoogte door u aan te melden voor de Spilter nieuwsbrief. Deze wordt vier keer per jaar verstuurd en bevat tips, gastblogs en meer!        Verder lezen...

        De beste netwerker ter wereld is een Nerd

        Wat is een goede netwerker? Het stereotiepe beeld is iemand met een vlotte babbel die strooit met visitekaartjes, die heel makkelijk contact legt en veel mensen kent. Het is dan ook verrassend dat één van de beste netwerkers ter wereld een verlegen persoon is, die liever anderen aan elkaar koppelt dan zelf nieuwe contacten legt. Adam Rifkin werd in 2011 door Fortune tot beste netwerker gekroond. Fortune had een uitgebreid social media onderzoek gedaan naar wie de meeste Linkedin connecties had met de 640 meest invloedrijke Amerikanen (CEOs, slimste mensen in technologische sectors, machtigste vrouwen en rising stars).

        De winnaar, Adam Rifkin, was zelf niet een machtige CEO of politicus, maar een relatief onbekende, verlegen computer nerd. Wat is het geheim van Adam Rifkin? Wat kunnen we van hem leren? Rifkin bouwde zijn netwerk geleidelijk op, eigenlijk zonder het doel om er zelf direct beter van te worden. Hij hielp door de jaren heen vooral anderen. Vaak waren dat voor hem kleine gunsten, hij stelde mensen aan elkaar voor en soms verleende hij wat grotere gunsten zoals het bouwen van een website die hij schonk aan de band Green Day.

        Sociaal Kapitaal
        Het voorbeeld van Rifkin is voor de meeste mensen niet rechtstreeks te kopiëren. We zijn niet allemaal in staat om een prachtige website of iets vergelijkbaars te maken en te schenken. En we zijn waarschijnlijk ook niet allemaal gezegend met de onzelfzuchtige aard van een Moeder Theresa of Ghandi. Toch is het goed om te begrijpen wat generositeit kan bereiken. Door kleine en wat grotere gunsten te verlenen, bouw je een netwerk vol “goodwill” op. Deze goeie wil van je connecties – kennissen en vrienden - is de bron van wat we ook wel sociaal kapitaal noemen. Je kan je connecties in je netwerk later om een wedergunst vragen. En vaak brengen ze die uit zichzelf.

        Generositeit is besmettelijk
        Adam Rifkin is een ondernemer, en laat zien dat generositeit kan lonen voor ondernemers. Binnen een organisatie kan generositeit nog grotere effecten hebben. Amerikaanse onderzoekers hebben laten zien dat in sociale dilemma’s waar het moeilijk is om samen te werken aan een collectief doel, mensen die consistent blijven samenwerken en geven (de zogenaamde “consistent contributers”) van groot belang zijn. Het blijkt dat generositeit, het elkaar helpen, besmettelijk is. Door je coöperatief op te stellen, is de kans groot dat je collega’s dat ook doen.

        Een kleine groep “consistent contributors” kan hardnekkige coöperatie problemen op lossen. Door hun volhardende samenwerking en positieve instelling veranderen percepties van coöperatieve normen van andere werknemers. Dit kan als een katalysator voor coöperatief gedrag van anderen werken. Als een kleine groep volhardend coöperatief is, kan er een cascade van coöperatief gedrag ontstaan, samenwerken wordt de norm. Dit is natuurlijk van groot belang voor organisaties, omdat geen organisatie kan overleven zonder een coöperatieve instelling van haar werknemers. Maar het is ook van belang voor individuele werknemers, door je coöperatief op te stellen, kan je een rimpeleffect van samenwerking in gang zetten, die jezelf later weer ten goede komt.

        Een goede netwerker bouwt aan zijn of haar sociaal kapitaal. Dit kan iedereen leren, of je nu een introverte Nerd bent of een extraverte flamboyante allemansvriend. Niet iedereen kan een “consistent contributer” zijn. Het is van belang om de eigen reserves in de gaten te houden. Geven en samenwerking kan energie opwekken; er is onderzoek dat laat zien dat social support de social support gever vaak meer energie geeft, dan de ontvanger van de support.

        Soort zoekt soort
        Netwerken is niet alleen maar contact leggen; een rijk netwerk bouw je door geleidelijk aan gunsten aan anderen te verlenen, door te geven door bijvoorbeeld anderen met elkaar in contact te brengen. Voor een deel is netwerken dus vooruitzien in de zin dat door te helpen en te geven, je goodwill en een rijk netwerk opbouwt dat later van pas kan komen. Maar met wie moet je contact leggen? Zorg binnen je netwerk diversiteit.

        Uit onderzoek blijkt dat mensen met diverse netwerken succesvoller zijn. Ze maken sneller carrière en zijn effectiever in hun werk. Maar helaas zoeken mensen van nature contact met gelijkgestemden. Het Engels kent een elegant gezegde “birds of a feather flock together”, in het Nederlands iets minder elegant “soort zoekt soort”. Mensen worden aangetrokken door het bekende, het familiaire. Op conferenties praten we het liefst met bekenden. Op het werk, drinken we koffie met “onze” afdeling. Probeer eens na te denken over de samenstelling van je netwerk en ga actief op zoek naar diversiteit. Dat verrijkt ongetwijfeld je netwerk.

        Door Margriet de Groot, directeur bij Netwerkapp en Netwerktrainer
        ism dr. Gerrit Rooks, ass. professor TU Eindhoven, specialist op het gebied van Netwerkstructuren en netwerkgedrag

        Drs. Margriet de Groot is mede-oprichter van Netwerkapp, Netwerktrainer en Phd onderzoeker aan de TU Eindhoven. Geïntrigeerd door de vraag hoe je mensen kunt helpen om gericht te netwerken, op een prettige en leuke manier. Door inzicht te geven in de bestaande structuren, mogelijke kansen en ze te motiveren met behulp van technologie.

        Leuk artikel? Blijf op de hoogte door u aan te melden voor de Spilter nieuwsbrief. Deze wordt vier keer per jaar verstuurd en bevat tips, gastblogs en meer!          Verder lezen...

          5 meest gemaakte fouten bij een Versnellingskamer - en hoe deze te voorkomen

          Het organiseren en begeleiden van een Versnellingskamer omvat altijd een gedegen voorbereiding. Toch zijn er diverse valkuilen waar zelfs ervaren procesbegeleiders nog wel eens intrappen. Om het beste resultaat te halen tijdens uw Versnellingskamer delen we deze 5 meest gemaakte fouten met u én geven we tips om deze te voorkomen.

          #1 Te digitaal
          De grootste valkuil bij het organiseren van een Versnellingskamer is wanneer het gehele proces te digitaal wordt ingestoken. Dit houdt in dat deelnemers steeds bezig zijn met het invoeren van antwoorden en continu achter hun scherm zitten. Wanneer het systeem correct wordt ingezet ontstaat juist meer ruimte voor een echt inhoudelijke discussie. Het grote voordeel van een vraagstuk bespreken of een besluit nemen in een Versnellingskamer versus analoog, is dat er geen tijd wordt verspild aan het vaststellen waar men het al over eens is of welke onderwerpen minder van belang zijn.

          TIP: Gebruik het systeem om verschillen en overeenkomsten helder te krijgen en ga vervolgens in gesprek over de belangrijkste meningsverschillen.

          #2 Te kleine ruimte
          De ruimte waarin het groepsproces plaatsvindt is essentieel voor de betrokkenheid van de deelnemers. Een inspirerende ruimte die de creativiteit bevordert is echter niet altijd voor handen. De meest gemaakte fout is echter genoegen nemen met een (te) kleine ruimte. Kleine ruimtes worden muf, voelen benauwd aan wanneer emoties oplopen en beperken de bewegingsvrijheid van de deelnemers. Te lang in kleine ruimtes zitten zorgt er ook voor dat de deelnemer weinig zuurstof tot hun beschikking hebben dat gaat altijd ten koste van de energie in de groep. Ook wil je de mogelijkheid hebben om zowel individueel als in (kleine) groepen te werken.

          TIP: Voor de hand liggend, maar moet toch gezegd worden: reserveer tijdig een ruimte. Tel altijd 2 á 4 mensen bij het aantal deelnemers op, zodat u zeker bent van voldoende ruimte en de deelnemers comfortabel achter hun device kunnen plaatsnemen.

          #3 Systeem is leidend in de aanpak
          Met name wanneer men een van de eerste keren met een Versnellingskamer werkt, wordt deze fout gemaakt. Omdat het systeem zoveel mogelijkheden heeft, kan het voorkomen dat een facilitator doorschiet in het aantal vragen en analyses dat zij voorleggen aan de deelnemers. Ook wordt de sessie dan ontworpen op mogelijkheden van het systeem. De Versnellingskamer software is echter ondersteunend net zoals een stift of whiteboard dat kan zijn. Combineer de Versnellingskamer met andere werkvormen.

          TIP: Bereid een sessie voor een Versnellingskamer voor, zoals u ook een analoge sessie zou voorbereiden. Welke werkvormen wil ik gebruiken, hoe ga ik de deelnemers betrekken, welke input heb ik nodig enzovoorts. Maak vervolgens de vertaling naar het systeem. Op welke momenten kan de Versnellingskamer ondersteunend zijn, waar biedt het meerwaarde en op welke momenten gebruik ik het niet.

          #4 Verkeerde devices
          Voor een Versnellingskamer zijn er diverse keuzes te maken in de te gebruiken devices. U kunt ervoor kiezen om deelnemers hun eigen device mee te laten nemen of u zorgt zelf voor voldoende devices. Welke u kiest, tablets, chromebooks, laptops, kunt u het beste laten afhangen van de sessie zelf.

          TIP: Vraagt u veel om toegelichte meningen, oftewel moeten deelnemers veel typen? Kies dan voor laptops. Typen op kleine toetsenbordjes of tablets is goed te doen bij korte antwoorden, maar wordt oncomfortabel bij langere teksten. Maakt u vooral gebruik van (score)analyses? Dan is een tablet of chromebook het meest handzaam. Deelnemers kunnen het touchscreen gebruiken en het device in handen nemen. En ook als u in kleine groepjes werkt is een chromebook of Ipad wel zo makkelijk.

          #5 Geen onafhankelijke facilitator
          Voor het gedegen kunnen begeleiden van een proces is een zekere mate van onafhankelijkheid nodig. Het voelt logisch om als betrokken projectleider ook de belangrijke trajecten te begeleiden die in een Versnellingskamer worden behandeld. Echter wanneer een facilitator zelf inhoudelijk betrokken is bij een project, ontstaat ruimte voor oordeel. En een facilitator van een Versnellingskamer moet juist ver weg blijven van het beoordelen van de geleverde input.

          TIP: Vraag een collega facilitator of een externe facilitator om uw Versnellingskamer te begeleiden. Zo krijgt u gegarandeerd een effectiever en efficiënter proces en een door het hele team gedragen resultaat.

           

          3 projectfases geschikt voor een Versnellingskamer

          Dankzij de vele mogelijkheden van beslissingen nemen binnen een Versnellingskamer is de inzet relevant in diverse fases binnen een project. Ieder moment waarop het projectteam samenkomt en met de input van alle leden een beslissing wil nemen, biedt de Versnellingskamer voordelen. Lees meer.

          Leuk artikel? Blijf op de hoogte door u aan te melden voor de Spilter nieuwsbrief. Deze wordt vier keer per jaar verstuurd en bevat tips, gastblogs en meer!            Verder lezen...

            Simpele innovaties vs. systeem innovaties: een aangepaste aanpak

            Hans Bakker heeft ruim 25 jaar ervaring met innovaties binnen het bedrijfsleven. In deze jaren heeft hij de focus van innovaties zien verschuiven: van ‘simpele’ innovaties naar ‘systeem’ innovaties. In dit blog gaat hij in op beide typen innovaties, de drie onderliggende basisprocessen en de aangepaste aanpak bij systeem innovaties.

            Voorwaarde voor innovatiesucces is het naadloos managen van drie interactieve basisprocessen:
            - het inhoudelijke proces van idee via ontwikkeling naar succesvol geleverde product/dienst;
            - acceptatie verkrijgen bij externe stakeholders (bijv. klant, partners, wetgever, maatschappelijke partijen) en
            - acceptatie verkrijgen binnen de eigen organisatie (bijv. cultuur, structuur, belangen, middelen, competenties).

            Simpele innovaties
            Veel innovaties zijn te typeren als ‘simpele’ innovaties. Je onderkent een probleem (lange rijen voor de toiletten bij evenementen), ontwikkelt een app en test de MVP (minimal viable product) in de doelgroep. Na gebleken interesse en aanpassingen lanceer je de app. Voorbeelden van dit type ‘simpele’ innovaties zijn legio: een paraplu die zich goed houdt bij windvlagen, een nieuw type 2-componenten lijm, tuinverlichting met zonnecellen of drones om foto’s van vastgoed te maken. Het product of de dienst past relatief simpel in het dagelijks leven van de gebruiker, biedt voordelen en wordt een (tijdelijk) succes. We noemen deze categorie “meer en beter van hetzelfde” – innovaties.

            Systeem innovaties
            Het wordt ingewikkelder wanneer de inpassing van een innovatie om echte aanpassingen in de dagelijkse routine van consumenten of bedrijven vraagt. Deze categorie “hetzelfde maar anders”-innovaties stelt hogere eisen aan de aandacht, inspanningen en afstemmingen bij de drie processen. Denk bij deze categorie bijvoorbeeld aan de slimme thermostaat en andere domotica. Tastbare verbeteringen voor de klant in gebruiksgemak worden gekoppeld aan de analyse en het delen van gedragspatronen en klantinformatie met de leverancier. Verkrijgen van acceptatie bij de klant gaat over productkwaliteit en over het winnen van vertrouwen voor het aangaan van een lange relatie met vormen van afhankelijkheid. Geleverde services worden onderdeel van een inhoudelijk aangepast business- en verdienmodel met onder meer een zogenaamde “lock-in” van de klant als barrière voor snel switchen van merk/systeem.

            Een ander voorbeeld is de installatie van zonnepanelen, waardoor de consument/afnemer gedeeltelijk overstapt naar de rol van producent. In de set van veronderstelde voordelen spelen naast rationele, functionele aspecten dan ook subjectieve factoren een rol: bijdrage aan duurzaamheid en verhoogde onafhankelijkheid. Maar ook het eerste horloge dat circulair is ontworpen van productie en onderhoud tot recycling (start-up Circular Clockworks) heeft “inhoudelijk” een lange aanloop gehad alvorens het in voldoende aantallen op de markt kon worden aangeboden. Aan succesvolle toepassing van natuurvezels (bijv. hennep, vlas) in componenten voor de automobielsector ging een lange en intensieve ontwikkel- en testperiode vooraf. Nieuwe innovatieve aanbieders moesten intern hun processen aanpassen en laten aansluiten op cultuur en kwaliteitseisen van voor hen nieuwe businesspartners. Succesvolle introductie en inpassing vragen om de integratie van kennis over technologieën, toepassingen, klantwaarde en opschalingsprocessen. En tevens om een lange adem.

            De toekomst vraagt echter ook om grotere, doorbraakoplossingen. In de innovatiepraktijk bestaat daarom een toenemende behoefte aan competenties en ervaringen om systeem-innovaties voortvarend aan te pakken. De gegroeide overtuiging dat innovaties positief moeten bijdragen aan de 3 P’s (samenhang van de business cases for Profit, Planet & People) is hiervoor zeker ook aanleiding. Echter de innovatieve aanpak van grote maatschappelijke thema’s zoals bereikbaarheid & mobiliteit, energietransitie, circulaire economie, gezondheidszorg, duurzame steden, stelt ook andere eisen aan de aanpak van de drie processen.

            Kenmerk van die gevraagde innovaties is niet dat het gecompliceerde uitdagingen betreft zoals bij ‘de eerste man op de maan’. Dit zijn daar de sleutelwoorden: duidelijk doel, expertise, coördinatie en schaal van uitvoering. Voorgaande ervaringen zijn daarbij noodzakelijke bouwstenen om de uitdaging succesvol te volbrengen.

            Kenmerk van systeeminnovaties is juist dat de aard van de gevraagde innovaties en de aanpak complex zijn: geen vastgesteld einddoel, veel onderlinge relaties die elkaar ook beïnvloeden, een belangrijke rol voor voortschrijdend inzicht, grote onzekerheden en onvoorspelbaarheid van uiteindelijke effecten en (mogelijk) weerstand van de gevestigde orde, etc. Verder variëren ook de samenstelling van consortia en de bijpassende samenwerkingsmodellen tijdens het doorlopen van ontwikkeling en realisatie. In deze complexiteit ligt de uitdaging voor de huidige en toekomstige innovatiepraktijk.

            Een aantal tips uit de praktijk bij de aanpak van systeeminnovatie die helpen op weg naar succes:

            1. Creëer snel beelden van en verhalen over de ‘totale’ context
              In de innovatiepraktijk begint het werk vaak met een concreet idee voor een (verondersteld) probleem of behoefte. Probeer snel in te schatten in welke innovatiecategorie het idee valt. Vraagt het om systeeminnovatie? Start dan met een korte, intensieve outside-in verkenning van maatschappelijke, markt- en technologietrends en van de systeemomgeving. Vertaal de uitkomst in beelden en verhalen. Dit is een goede basis voor de inschatting van aard en samenhang van de belangrijke aspecten van het totale systeem en van de totale weg die moet worden afgelegd. Inclusief de road blocks die moeten worden omzeild om de geplande innovatie succesvol door te voeren. Deze inspanning betaalt zich zeker uit.
            1. Stel de mens centraal
              Mensen acteren in belangrijke en diverse rollen bij systeeminnovaties. Je goed inleven in die rollen is essentieel: in de aard van het probleem of de uitdagingen, de realiteit van de klant, gebruiker of partner en in de motivaties en behoeften van al diegenen die betrokken zijn of moeten worden bij uiteindelijke realisatie. In de praktijk betekent dit dat het managen van acceptatie verandert in het managen van interactie en participatie.
            1. Oriënteren en experimenteren om te leren
              Het kenmerk van systeeminnovaties is dat door de complexiteit niet kan worden toegewerkt naar een eindsituatie. Er is sprake van evolutie en het doorlopen van een grillig proces van aanpassen en veranderen. Traditionele vormen van plannen en uitvoeren hebben geen toegevoegde waarde. Snel leren, beïnvloeden en verbinden door actief in de echte wereld te experimenteren is de betere weg. Naast intensief gebruik van zoekmachines is het verzamelen van expert-opinies in de buitenwereld een uitstekende manier om de ontwikkeling van voortschrijdend inzicht te voeden. Surveys, interviews en designsprints zijn hiervoor de gangbare manieren, selectief aangevuld met de wisdom of a limited crowd: het peilen van de opinies van grote groepen betrokkenen.
            1. Informatie blijft informatie, tenzij er voldoende aandacht is voor analyse en verwerking
              In de dagelijkse praktijk betekent werken aan systeeminnovaties dat grote hoeveelheden data, informatie en inzichten worden verzameld over een breed scala van aspecten van dat systeem. Vaak werken verschillende teams en teamleden parallel aan sterk uiteenlopende onderdelen van een toekomstig geheel. Deze complexiteit vraagt om hoge kwaliteit van vastlegging en verwerking en ook om flexibele en efficiënte vormen van communicatie. De tijd van flipchart en post-its is niet volledig voorbij maar de inzet van digitale hulpmiddelen bij surveys, sessies, analyse en verwerking versnelt het proces en ook de kwaliteit van het “innovatiegeheugen”. Een praktische vorm van een ondersteunend innovatie-office is in de huidige praktijk van systeeminnovaties een absolute vereiste.
            1. Meester/gezel model vormt een goede basis voor de continuïteit van de innovatiecompetentie
              Ondanks de enorme hoeveelheid publicaties, boeken, websites en blogs over het innovatieproces geldt voor innovatie net als voor topsport dat je er beter in wordt naarmate je er intensiever mee bezig ben. Echter voor velen is innovatie een parttimebaan en het verloop in kringen van innovatieprofessionals is hoog. De combinatie van ervaring met systeeminnovatie bij het topmanagement, een aantal ervaren innovatieprofessionals en een groep gedreven en getalenteerde teamleden (intern en extern) vormt een goede basis voor het doorgeven van ervaring, methoden en van netwerkcontacten.

            Daarbij blijft het algemene motto: maak snel fouten dan leer je snel en blijven de consequenties beperkt!!

            Al 25+ jaar is Hans Bakker actief betrokken bij de innovatie en new business praktijk van grotere bedrijven en startups. In de eerste fase was dit met zijn bedrijf New Business Search & Development in Europa en de Verenigde Staten. De focus lag op het succesvol maken van innovaties in een internationale context met alle verschillen in culturen van organisaties, in concurrentie en marktbehoeften. Deze inhoudelijke focus op markt-/klantvraag, proposities en marktintroducties heeft hij in de loop der jaren sterk verbreed. Belangrijke aandachtspunten in zijn werk zijn de coaching van (interne) ondernemende teams, de wijze waarop management sturing geeft aan innovatie en de aanpassing van de innovatiepraktijk (organisatie, mensen & aanpak) aan de toekomstige eisen. In de loop der jaren is in die praktijk ook de invloed van technologie, internet, business- en verdienmodellen en van maatschappelijke uitdagingen sterk gegroeid. Vanaf 2017 werkt hij vanuit zijn bedrijf craftingNB BV samen met een aantal opdrachtgevers aan systeeminnovaties, onder meer op het gebied van circulair/biobased en energietransitie, en aan de aanpassing van hun innovatiepraktijk aan nieuwe, complexere uitdagingen.

            In contact komen met Hans Bakker? Stuur hem een e-mail.

            Leuk artikel? Blijf op de hoogte door u aan te melden voor de Spilter nieuwsbrief. Deze wordt vier keer per jaar verstuurd en bevat tips, gastblogs en meer!              Verder lezen...

              Vergaderdiscussies? Pak het zo aan

              ‘Zoals ik al zei’, begint de gewaardeerde collega van logistiek voor de vijfde keer. Hij is in een loopgravenoorlog verwikkeld met de dame van financiën. Het lijkt er niet op dat ze er snel uitkomen. Vergaderdiscussies. Een beetje vergadering loopt er snel eindeloos door uit. En dichterbij een oplossing kom je niet.

              Dus hoe zorg je nu wel voor gezonde vergaderdiscussies?
              Mag ik je een paar suggesties doen?

              Vergaderdiscussies moet je niet 'winnen'
              Als je een paar minuten de tijd hebt wil ik je deze TED-talk van de Amerikaanse filosoof Daniel Cohen zeker niet onthouden. Hij beargumenteert waarom je discussies niet moet willen ‘winnen’. De hele discussie als oorlog metafoor is volgens hem misplaatst. Hij legt het waarschijnlijk beter uit dan ik hier op kan schrijven, maar om een korte samenvatting te geven:

              Met winnaars zijn er ook verliezers
              Wat heb je er precies aan als je een discussie wint? Zeker als het een felbevochten overwinning is. Ja – die man van logistiek houdt eindelijk zijn mond – maar gaat hij zometeen als ‘verliezer’ ook enthousiast aan de slag met jouw voorstel? Zou het niet veel beter zijn als jullie samen naar consensus hadden gezocht?

              Samenwerken!
              Door een discussie als een strijd te zien vergeet je om:

              • te onderhandelen
              • samen te werken
              • te compromitteren
              • andere standpunten te overwegen

              Leren=verliezen
              Bovendien: wat nu als je collega je na een uitgebreide discussie van zijn of haar standpunt weet te overtuigen. Ben je dan een verliezer? Volgens de strijdmetafoor wel. Volgens Cohen ben jij juist degene die nieuwe opzichten heeft opgedaan (je collega had deze overtuiging al) en daardoor vindt hij dat een gek idee.

              Een paar handige tips om discussies in vergaderingen minder als strijd te zien

              Begin met een vraag
              Sommige voorzitters en managers hebben er een handje van om een stelling te poneren voor de discussie begint. In plaats daarvan kun je beter beginnen met een echte oprecht geïnteresseerde vraag.

              Dus niet: Denken jullie ook niet dat X het beste resultaat oplevert?
              Maar wel: Hoe bereik je volgens jullie het beste resultaat Y? (met eventueel als aanvulling de opties die op tafel liggen)

              Beloon creatief denken
              Een effectieve vergadering moet een veilige omgeving zijn waarin iedereen zijn mening mag geven. Daarmee krijg je niet alleen de beste ideeën, maar zorg je er ook voor dat iedereen zich gehoord voelt. Moedig het dus aan wanneer iemand met een creatieve oplossing komt, en kap mensen af die de voorstellen van anderen belachelijk maken.

              Betrek iedereen
              Idealiter wordt de discussie vooral gevoerd tussen stakeholders bij het onderwerp. In de praktijk blijken het vaak de mondigste deelnemers te zijn. Is iemand verlegen maar  weet je toch dat hij of zij een nuttige bijdrage zou kunnen leveren. Probeer hier dan op een niet-confronterende manier om te vragen. Eventueel kun je er (als voorzitter) van te voren ook al even over bellen.

              Door: Bart Nijhuis Oprichter van Effectief vergaderen, vergaderspecialist, trainer & blogger.

              Bart Nijhuis vindt dat vergaderingen beter kunnen én beter moeten. Samen met zijn collega's van EffectiefVergaderen.nl zorgt hij, on-the-job, voor meer structuur, rendement en plezier in vergaderingen. Hij drinkt geen koffie maar heeft wel energie voor 10. Tevens is hij veranderexpert, gepassioneerd ondernemer en rasoptimist.

              Leuk artikel? Blijf op de hoogte door u aan te melden voor de Spilter nieuwsbrief. Deze wordt vier keer per jaar verstuurd en bevat tips, gastblogs en meer!                Verder lezen...