Gemeente Almere Werkconferentie

Op 5 november 2013 vond in de Penitentiaire Inrichting in Almere de werkconferentie “Ex-gedetineerden” plaats. Doordat in Flevoland meerdere penitentiaire instellingen staan heeft men besloten om samen met alle ketenpartners, betrokken bij het begeleiden van ex-gedetineerden, het vraagstuk “Hoe kunnen we onze aanpak verbeteren om aan de doelstelling 10% minder recidiven te voldoen?” op te pakken. Spilter is ingeschakeld met als doel om met een aantal concrete verbeteringen voor de nazorg te komen.

Ter voorbereiding op de transitie
Door de complexiteit en de vele inhoudelijke aspecten is gekozen om de oplossingen binnen de nazorgketen inzichtelijk te maken door gebruik te maken van de 5 bekende leefgebieden, een geldig ID-bewijs, onderdak, inkomen, inzicht in schulden en zorgbehoeften. Voorafgaand aan de werksessie konden alle ketenpartners een online enquête invullen waarin gevraagd werd welke stappen zij per leefgebied nemen en de uitdagingen die ze nog zien. Deze beschreven uitdagingen zijn door Spilter verwerkt en vormden het uitgangspunt voor de daadwerkelijke werksessie.

De werkvorm waarvoor gekozen is, was een werkconferentie. De Penitentiaire Inrichting in Almere is zo gastvrij geweest om hiervoor één van de sportzalen ter beschikking te stellen. Spilter heeft hier een interactieve ruimte van gemaakt waar de deelnemers via laptops samen aan het vraagstuk konden werken. Het doel van de werksessie was om met alle aanwezige vertegenwoordigers van de betrokken ketenpartners gezamenlijk tot een aantal oplossingen te komen om de begeleiding van ex-gedetineerden te verbeteren.

Wat is er met Spilter bereikt?
De werksessie heeft niet alleen concrete resultaten opgeleverd maar heeft de stakeholders, verspreid over organisaties en de regio, een podium geboden om met elkaar in gesprek te gaan. Hierdoor hebben zij expliciet gemaakt wat er impliciet leeft aangaande begeleiding, is er kennis gedeeld en heeft men van elkaar geleerd.

Aan de hand van de resultaten van dit rapport, het transitiedocument “Naar een nieuwe sociale infrastructuur” en de resultaten en aanbevelingen uit een onderzoek van de GGD naar de nazorg, zal er bekeken worden hoe de keten en gemeentelijke nazorg beter ingericht kan worden. Alle ideeën, meningen, gevoeligheden, stellingen, et cetera van de enquête en werksessie zijn digitaal verankerd en kunnen altijd weer als naslagwerk gebruikt worden.

Related Blogs

Posted by admin | 13/12/2018
Strategic Prototyping
Strategic Prototyping Door Mariette van Muijen van ILUMY Tips geven of tips laten geven Live, in sessies, zou ik zelf niet snel tips geven. Ik geloof in het potentieel van...
Randvoorwaarden brainstormen
Posted by admin | 26/06/2018
5 randvoorwaarden bij brainstormen
Randvoorwaarden bij brainstormen Organiseert u binnenkort een brainstorm? Dan denkt u wellicht niet direct aan het opstellen van randvoorwaarden. Creativiteit moet immers ongeremd kunnen stromen, toch? Ja, zeker! Deze randvoorwaarden...
Digitaal World Cafe
Posted by admin | 26/06/2018
Digitaal World Café
Digitaal World Café De World Café methodiek is een veelgebruikte methode om de dialoog aan te gaan met een grote groep. Denk hierbij aan stakeholderbijeenkomsten, medewerkersbijeenkomsten, (burger)-participatietrajecten enzovoorts. Tijdens een...