Privacyverklaring

Bij Spilter respecteren wij uw behoefte aan online privacy en beschermen we alle persoonlijke informatie die zijn gedefinieerd in de wetten en voorschriften inzake Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze werkwijze met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke informatie is uiteengezet in dit privacybeleid. Als voorwaarde voor het gebruik van Spilter stemt u in met de voorwaarden in de Privacybeleidsverklaring aangezien deze van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. Dit privacybeleid is van toepassing op alle klantomgevingen van Spilter en de algemene website van Spilter.

 

 

Grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken

Spilter verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief

- U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Toegang te verlenen tot onze SAAS oplossing

 

 

Opgenomen informatie en gebruik

Persoonlijke informatie
Voor het maken van een gebruikersaccount vragen we om uw naam en e-mailadres. Ook wordt u gevraagd om een ​​unieke gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen, die uitsluitend worden gebruikt om toegang tot uw gebruikersaccount te krijgen. Uw naam en e-mailadres kan worden gebruikt om u te informeren over nieuwe releases, nieuwsbrieven, aankomende evenementen en wijzigingen in dit privacybeleid.
Spilter heeft tevens toegang tot persoonlijke gegevens van derden die door u ingevoerd zijn bij het gebruik van Spilter. Deze informatie kan bestaan ​​uit namen van derden en e-mailadressen. Wij delen deze persoonlijke gegevens van derden niet, noch gebruiken ze voor promotionele doeleinden, noch voor doeleinden waarvoor u niet uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. 
We plaatsen gebruikerservaringen op onze website. Deze testimonials kunnen namen en andere persoonlijke informatie bevatten. We hebben toestemming van deze gebruikers voordat we het op onze website plaatsen. Spilter is niet verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die gebruikers kiezen om in hun testimonials te plaatsen.

 

Inhoud van uw gebruikersaccount
We slaan Spiltersessies en andere gegevens die zijn opgeslagen in uw gebruikersaccount op in onze locatie in Nederland. Om verlies van gegevens als gevolg van fouten of systeemfouten te voorkomen, bewaren we ook een back-up van de gegevens, inclusief de inhoud van uw gebruikersaccount. We bewaren uw gegevens en gebruiken deze als dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze rechten te handhaven. Wij verzekeren u dat de inhoud van uw gebruikersaccount niet aan iemand zal worden bekendgemaakt.

 

Betalingsinformatie
In het geval van services waarvoor online betaling vereist is, vragen we om creditcard- of andere betaalrekeninginformatie die uitsluitend wordt gebruikt voor het verwerken van betalingen. Uw financiële gegevens worden niet door ons opgeslagen, behalve de naam en het adres van de kaarthouder, de vervaldatum en de laatste vier cijfers van het creditcardnummer.

 

Bezoeker algemene websites van Spilter
Bij bezoek aan onze website bewaren wij bij gebruik van onze website wanneer u een formulier invult en verzend uw E-mailadres, telefoonnummer, Voor- en achternaam en het IP-adres

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Spilter gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Spilter gebruikt de software van Online Succes om website bezoekers een betere en gepersonaliseerde ervaring op haar website te bieden.
De Online Succes software maakt een profiel aan wanneer u een interactie met de website van Spilter heeft.
Denk bijvoorbeeld aan het downloaden van een whitepaper.

Uw Online Succes profiel is uniek voor Spilter. Om uw privacy te waarborgen, wordt dit nooit met derden gedeeld en is dit enkel beschikbaar voor uzelf en Spilter. U kunt ten alle tijden uw Online Succes profiel inzien, wijzigen en/of verwijderen via deze Link.

Tevens kunt u een ‘do not track’ activeren zodat de Online Succes software uw bezoeken niet registreert.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Spilter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

 

Links naar andere websites

Sommige pagina's van onze website bevatten externe links. U wordt geadviseerd om de privacypraktijken van dergelijke andere websites te controleren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier van gebruik of misbruik van informatie die door u beschikbaar is gemaakt op dergelijke andere websites. We moedigen u aan om geen Persoonsgegevens te verstrekken, zonder uzelf te vergewissen van het Privacybeleid van dergelijke andere websites.

 

 

Gegevensbeveiliging

We nemen de juiste gegevensverzameling, opslag- en verwerkingspraktijken en beveiligingsmaatregelen, evenals fysieke beveiligingsmaatregelen om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van uw persoonlijke gegevens, gebruikersnaam, wachtwoord, transactie-informatie en gegevens die zijn opgeslagen in uw gebruikersaccount. . Toegang tot uw naam en e-mailadres is beperkt tot onze medewerkers die dergelijke informatie nodig hebben in verband met het leveren van onze diensten aan u en zijn gebonden aan vertrouwelijkheidsverplichtingen. Tevens versleutelen wij het verkeer tussen uw computer en onze server d.m.v. een SSL certificaat (herkenbaar aan de “S” in de url: httpS://….. of het groene slotje in de adresbalk). Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

 

 

Verwerken bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@spilter.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Spilter verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Spilter blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Spilter en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@spilter.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Spilter wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoons-gegevens.

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Spilter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op ons op via info@spilter.nl